جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

به تصوير كشيدن يك سطر شعر حافظ.
گويا و نمايشگر فارغ از زبان و نژاد و الفابت

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

حافظ

hafez1

hafez2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *