تماس تلفنی یک خلبان ایرانی‌ با رادیو اسرائیل و درخواست بمباران ایران توسط ارتش اسرائیل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *