بگو یا علی‌ ، مشگل اقساط بانکی عقب افتاده مردم حل میشود و با دسته بیل میجنگیم

با دسته بیل دشمنان را طعمه کوسه های خلیج فارس می کنیم!

خبرگزاری مهر: اسماعیل خوشدل نماینده جامعه صیادان و کشاورزان هرمزگانی در پایان سخنان خود با صدای بلندی خطاب به احمدی نژاد گفت: آقای رئیس جمهور یک یاعلی بگو و مشکل اقساط بانکی عقب افتاده صیادان و کشاورزان هرمزگانی را حل کن، چون کشاورزان به علت خشکسالی و صیادان به علت حمله دزدان دریایی به آنها در آبهای آزاد با مشکلات فراوانی در پرداخت تسهیلات بانکی خود مواجه شده اند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر دشمنان نگاه چپی به خاک ایران داشته باشند همین کشاورزان هرمزگانی با دسته بیلهای خود و صیادان با لنجهای خود دشمنان را طعمه کوسه های خلیج فارس خواهند کرد