اینشتین و چاپلین Einstein vs Chaplin

Once Einstein told Chaplin,
You know what you are famous for?
You do not speak yet everybody understands what you say
Chaplin answered immediately,
And you know what you are famous for?
You speak a lot yet nobody understands what you are talking about


اینشتین و چاپلین
روزی انیشتین به چارلی چاپلین گفت:
می دانی آنچه که باعث شهرت تو شده چیست؟
“این است که تو حرفی نمیرنی و همه حرف تو را می فهمند”!
چارلی هم با خنده می گوید:
تو هم می دانی آنچه باعث شهرت تو شده چیست؟
“این است که تو با اینکه حرف میزنی، هیچکس حرفهایت را نمی فهمد”!