اون کدوم قسمت از بدنه که وقتی تحریک میشه سایزش ۱۵ برابر میشه

استاد از دختر پرسید اون کدوم قسمت از بدنه که وقتی تحریک میشه سایزش ۱۵ برابر میشه….
دختر از خجالت سرش انداخت پایین…..
یه پسری از اون ته جواب داد قرنیه چشمه…
استاد گفت درسته و شما خانم دوتا صفر میگیری..
دختره گفت چرا دوتا….
گفت یکیش به خاطر اینکه درس نخوندی و یکی به خاطر اینکه فکرت منحرفه….
دوباره همون پسر گفت یه صفر دیگه هم بهش بدین..
گفت چرا.؟ …
گفت واسه اینکه توقعش زیاده……۱۵ برابر

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.