اهدای مدال ملی فناوری و نوآوری به غلامعلی پیمان، پروفسور ایرانی video

اهدای مدال ملی فناوری و نوآوری به غلامعلی پیمان، پروفسور ایرانی – آمریکایی چشم پزشکی توسط پرزیدنت اوباما. مدال ملی علم و مدال ملی فناوری و نوآوری بالاترین مدال افتخاری علمی آمریکاست که به دانشمندان، مهندسان و مخترعان برتر اعطا می شود.

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.