انگلیسی ها گفتند

انگلیسی ها گفتند چرا ما برویم زبان دیگران را یاد بگیریم تا بفهمیم چه می گویند، کاری می‌کنیم که آنها زبان خودشان را فراموش کنند و به زبان ما حرف بزنند و تازه به این کار افتخار هم بکنند

(ستاره و دریای قصّهٔ‌ها از
سلمان رشدی)

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.