انواع ازدواج

راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است دارد با دو واژه «ازدواج مجدد» و «ازدواج موقت» بازی می کند و توی سر خودش می زند تا بگوید من به فکر حمایت از خانواده هستم. کسی هم نمی گوید این چه جور حمایتی است که فقط دو جور ازدواج خشک و خالی را در برمی گیرد، تازه همان دو تا را هم مدت هاست زورش نمی رسد تصویب کند
انواع ازدواج های پیشنهادی:
 
ازدواج مسلمازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.
*
 ازدواح مفرحمردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.
*
 ازدواج موجهچرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.
*
 ازدواج متمممرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.
*
 ازدواج مثلثمرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.
*
 ازدواج مربعمرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.
ازدواج ملونمرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.
ازدواج منظممرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.
ازدواج میسرمرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.
*
 ازدواج مشبکمرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.
ازدواج مکرر:
 مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از ……………… در برود


آرزومند   بهترینها    برای   شما