اطلاعيه حوزه علميه

به دليل سه برابر شدن قيمت آب و برق حوزه علميه اعلام كرد:
اول- نظافت ربطي به ايمان ندارد!
دوم- رمضان به شش ماه افزايش يافت!
سوم- مهمان دشمن خداست!
چهار- وضو به هيچ وجه باطل نمي­شود!
پنج- آب ريختن پشت سر مسافر حرام است, همان تف كافيست!

فتواي جديد:
چنانكه سال جديد مومني در اثر گراني, فقر و گرسنگي ناشي از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه بميرد شهيد اقتصادي محسوب شده و در بهشت در قسمت انبار آذوقه جاي دارد.

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.