آیا راضی هستی

خداوند موجودی قوی خلق کرد و نام او را مرد گذاشت…
از او پرسید: آیا راضی هستی…؟؟

مرد گفت: نه

خداوند پرسید: چه می خواهی؟

او گفت

آینه ای می خوام که در آن بزرگی خود را ببینم… تکیه گاهی می خوام که در هنگام خستگی و آزردگی بر آن تکیه زنم و آرامش پیدا کنم… کسی که همدم لحظات تنهایی ام باشد… نقابی می خوام که در هنگام ضرورت پشت آن مخفی شوم… کسی که زیبایی اش چشمم را نوازش دهد… اندیشه ای می خوام که در آن غوطه ور گردم… و چراغی که با آن هدایت و راهنمایی شوم

و اینجا بود که خداوند گفت این خیلی زر میزنه
یه موجودی بسازم دهنشو سرویس کنه

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.