آیا خروس شیعه است یاسنی ؟؟؟

آیا خروس شیعه است یاسنی ؟؟؟


فرموده اند: گرچه خروس در پنج وعده اذان میگوید به نظر سنی میرسد ولی چون هرنیم ساعت یكی را صیغه میكند، قطعأ شیعه است
قم معاونت دامپزشکی حوزه علمیه Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.